37. valné zhromaždenie

01.12.2020 10:48:17 | vytlačiť
37. valné zhromaždenie

Dňa 16. októbra 2020 sa konalo v Žiari nad Hronom 37. valné zhromaždenie zväzu s nasledovným programom: 

1.        Otvorenie 
2.        Odsúhlasenie programu Valného zhromaždenia 
3.        Určenie pracovného predsedníctva, skrutátora, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4.        Voľba pracovných komisií 
5.        Správa mandátovej komisie 
6.        Schválenie rokovacieho poriadku 
7.        Správa predstavenstva o činnosti od 35. Valného zhromaždenia 
8.        Správa predstavenstva o hospodárení ZHŤPG SR za rok 2019 
9.        Návrh rozpočtu zväzu na rok 2020 
10.        Správa dozornej rady ZHŤPG SR k účtovnej závierke, hospodáreniu a návrhu rozpočtu 
11.        Zmena stanov zväzu 
12.        Schválenie výšky členského príspevku na rok 2021 
13.        Návrh Základných smerov činnosti zväzu 
14.        Voľba členov predstavenstva 
15.        Návrh uznesenia 
16.        Záver 

ktoré schválilo nasledovné dokumenty: 

Základné smery činnosti ZHŤPG SR na obdobie rokov 2020 – 2021, 
Výsledky hospodárenia za rok 2019, 
Účtovnú uzávierku za rok 2019, 
Rozpočet na rok 2020 
Zmenu stanov zväzu 
Výšku členského príspevku 
Voľbu členov predstavenstva Ing. Romana Gažúra a RNDr. Igora Slaninku 


Novinky

01.12.2020 10:48:17

37. valné zhromaždenie

Dňa 16. októbra 2020 sa konalo v Žiari nad Hronom 37. valné zhromaždenie zväzu s nasledovným ...

20.02.2020 12:40:15

28. Reprezentačný banícky ples

V zastúpení organizačného výboru „28. reprezentačného baníckeho plesu – 20. celoslovenského“, ktorý sa uskutočnil 14.2.2020 v ...

16.12.2019 22:02:29

Cieľom klimatickej politiky nemá byť Európa bez priemyslu a závislá na dovoze

Pre svoju dekarbonizáciu potrebujú slovenský a európsky priemysel finančnú podporu a rovnaké podmienky na trhu ako ...