ZVÄZ

vytlačiť

Zväz je dobrovoľným, otvoreným záujmovým združením s právnou subjektivitou, organizáciou zamestnávateľov, ktorá bola založená podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združuje členské organizácie z oblasti výroby železa a ocele, neželezných kovov, hutníckej druhovýroby, uhoľného priemyslu, rudného a nerudného baníctva, magnezitového priemyslu a geológie Slovenska, ako aj vzdelávacích inštitúcií a profesijných organizácií. Poslaním zväzu je vytvárať objektívne podmienky pre dynamický rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít na ochranu a presadzovanie záujmov členov a tiež predkladať stanoviská k závažným ekonomicko-sociálnym a právnym otázkam, presadzovať záujmy členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a odborovými orgánmi o otázkach hospodárskej a sociálnej politiky, otázkach kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Zväz je členom iniciatívnych, dojednávacích a konzultatívnych orgánov. Koordinuje postup a presadzuje spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k zastupiteľským zborom a orgánom štátnej správy, orgánom odborových organizácií, vo vzťahu ku všetkým partnerským zamestnávateľským organizáciám doma i v zahraničí. Zväz poskytuje servis, poradenstvo a informácie členským organizáciám, podporuje vzdelávanie a propagáciu členských organizácií. Zväz je členom Asociácie priemyselných zväzov, Priemyselnej Bipartity a Medzinárodného organizačného výboru Svetového baníckeho kongresu (IOC WMC).