Stanovy

vytlačiť

Úplné znenie stanov Zväzu k 27.5.2022 (dodatky č. 1-3)

STANOVY

občianskeho združenia

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky

v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

 

 § 1

Úvodné ustanovenia

 1. Názov združenia : Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky

(ďalej len „Zväz“)

 1. Sídlo Zväzu: Lamačská cesta 1715/3, 841 04 Bratislava-Lamač

 2. Združenie je právnickou osobou.

 

§ 2

Ciele a základné zásady Zväzu

 1. Zväz je dobrovoľným záujmovým združením s právnou subjektivitou na vytváranie objektívnych podmienok pre dynamický rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít Slovenskej republiky, na ochranu a presadzovanie záujmov svojich členov, vrátane predkladania stanovísk k závažným ekonomicko-sociálnym, právnym a iným otázkam, ktoré sa ho dotýkajú.

 2. Zväz presadzuje a chráni záujmy svojich členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, s odborovými orgánmi, o otázkach hospodárskej a sociálnej politiky a otázkach, ktoré budú predmetom kolektívneho vyjednávania, uzatvárania dohôd a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Je členom iniciatívnych, dohodovacích a konzultatívnych orgánov.

 3. Zväz koordinuje postup a presadzuje spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k parlamentu, vláde SR, orgánom štátnej správy a samosprávy, orgánom odborových organizácií, vo vzťahu ku všetkým partnerským zamestnávateľským organizáciám v SR a v zahraničí, vrátane Medzinárodnej organizácie zamestnávateľov (IOE), Európskej organizácie priemyselníkov a zamestnávateľov (UNICE) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO), resp. ich výborom. Má právo združovať sa s právnymi subjektmi v Slovenskej republike a vstupovať do organizácií v zahraničí.

 4. Zväz poskytuje servis, poradenstvo a informácie členským organizáciám v dohodnutých oblastiach, podporuje vzdelávanie a propagáciu členských organizácií.

 5. Zväz je apolitickým združením; je v rozpore s jeho zásadami využívať názov, dobrú povesť alebo majetok Zväzu na podporu akejkoľvek politickej strany alebo politického hnutia.

 

 

§ 3

Vznik a zánik členstva

 1. Členmi Zväzu môžu byť fyzické a právnické osoby. Členstvo v Zväze môže byť riadne, pridružené a čestné.

 2. Všetci členovia Zväzu sú navzájom rovní.

 

A/ Riadne členstvo

 1. Riadnym členom môže byť každá právnická a fyzická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti zamestnáva zamestnancov v oblasti hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie alebo príbuzných činnostiach a jej hlavný predmet podnikania v Slovenskej republike.

 2. Riadne členstvo vo Zväze vzniká na základe písomnej prihlášky žiadateľa schválenej predstavenstvom Zväzu a zaplatením zápisného a členského príspevku.

 

B/ Pridružené členstvo

 1. Pridruženým členom sa môže stať právnická a fyzická osoba a iný subjekt, ak ich činnosť je podporná pre podnikateľskú sféru a má reprezentatívny charakter s celoslovenskou pôsobnosťou.

 2. Pridružené členstvo vo Zväze vzniká na základe písomnej prihlášky žiadateľa schválenej predstavenstvom Zväzu a zaplatením zápisného a členského príspevku.

 

C/ Čestné členstvo

 1. Čestným členom vo Zväze môže byť fyzická osoba, ktorá významne prispela k rozvoju hutníctva, baníctva alebo geológie. Čestného člena schvaľuje predstavenstvo.

 2. Čestný člen môže byť kooptovaný do pracovných komisií Zväzu a byť prizvaný na rokovanie orgánov Zväzu.

 3. Čestné členstvo je bezplatné.

 

D/ Členské príspevky a zápisné

 1. Jednorazové zápisné nového riadneho člena je 330 € a nového pridruženého člena je 165 €.

 2. Členský príspevok člena na každý rok schvaľuje valné zhromaždenie Zväzu.

 3. Na základe žiadosti člena môže predstavenstvo, po zohľadnení mimoriadnych okolností, jedno rázovo znížiť členský príspevok maximálna o 50%.

 4. Pridružený člen, ktorý je nepodnikateľský subjekt, platí členský príspevok, ktorý je 20-násobok schváleného členského príspevku uvedeného v bode 2. Pridružený člen, ktorý je podnikateľský subjekt platí 200-násobok schváleného členského príspevku určeného uvedeného v bode 2.

 5. Okrem členského príspevku vo Zväze existuje účelový členský príspevok, ktorý môže zaplatiť dobrovoľne ktorýkoľvek člen. O použití účelového členského príspevku do výšky 90% rozhoduje člen, ktorý ho zaplatil. Tento účelový členský príspevok sa využíva v súlade s týmito stanovami predovšetkým na financovanie činností a projektov realizovaných nepodnikateľskými členmi Zväzu a na platenie členských príspevkov Zväzu v profesijných domácich a medzinárodných organizáciách.

 6. V prípade, že v priebehu roka dôjde k rozdeleniu člena (právnickej osoby) na viac subjektov, tieto sa v prípade záujmu, ktorý prejavia písomne v lehote 90 dní od rozdelenia, stávajú automaticky členmi Zväzu. Títo členovia neplatia zápisné a ani členský príspevok, ak bol už uhradený ich právnym predchodcom za príslušné obdobie.

7. Po dobu trvania Zväzu nie je člen oprávnený požadovať vrátenie svojich príspevkov.

 

E/ Zánik členstva

 1. Členstvo vo Zväze zaniká:

a) zánikom Zväzu

b) zánikom člena – právnickej osoby,

c) smrťou člena – fyzickej osoby,

d) vystúpením člena na základe písomného oznámenia predstavenstvu,

e) rozhodnutím predstavenstva o zrušení členstva

 

§ 4

Práva a povinnosti člena

 1. Riadny a pridružený člen má tieto práva:

  1. zúčastňovať sa valného zhromaždenia a hlasovať na ňom,
  2. mať svojich zástupcov v orgánoch Zväzu,
  3. podieľať sa na činnosti pracovných komisií Zväzu,
  4. podieľať sa na príprave stanovísk a ďalších dokumentov Zväzu,
  5. byť adresátom všetkých informácií a materiálov, ktoré získavajú orgány Zväzu,
  6. využívať všetky ďalšie služby, ktoré bude Zväz poskytovať svojim členom,
  7. vykonávať aj v rámci pôsobnosti Zväzu akúkoľvek činnosť, najmä samostatne sa zúčastňovať, ak je prizvaný, na rokovaniach, ktorých účastníkom je aj Zväz, nesmie však zaujímať stanoviská, ktoré sú v rozpore s uzneseniami orgánov Zväzu, prijatými s jeho súhlasom.
 1. Člen Zväzu stráca práva člena uvedené v bode 1. písmená a) až g) v prípade neplnenia svojich finančných povinností voči Zväzu do doby ich vysporiadania.

 2. Riadny a pridružený člen má tieto povinnosti:

  1. zabezpečiť riadne a včasné plnenie úloh zástupcov člena v orgánoch Zväzu,
  2. uhradiť členský príspevok v stanovenom termíne,
  3. dodržiavať stanovy,
  4. poskytovať Zväzu informácie potrebné pre jeho činnosť, pokiaľ nie sú v rozpore s ochranou jeho záujmov,
  5. aktívne spolupracovať na dohodnutom programe činnosti,
  6. nevyužívať názov, dobrú povesť alebo majetok Zväzu na podporu akejkoľvek politickej strany alebo politického hnutia.

 

§ 5

Orgány Zväzu

 1. Orgánmi Zväzu sú:

  1. Valné zhromaždenie
  2. Predstavenstvo
  3. Výkonný výbor
  4. Dozorná rada
 1. V prípade, že člen orgánov uvedených v § 5 bod 1b) a 1d) nevykonáva alebo nemôže vykonávať túto funkciu a nezúčastní sa rokovaní príslušného orgánu viac ako 60% zasadnutí medzi dvomi riadnymi valnými zhromaždeniami, môže príslušný orgán rozhodnúť o pozastavení jeho funkcie v tomto orgáne do konca volebného obdobia, ak o to nepožiada sám. Súčasne platí pravidlo možnosti kooptácie nového člena do príslušného orgánu.

 

 

§ 6

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Zväzu a je tvorené riadnymi a pridruženými členmi, ktorí majú právo zúčastniť sa ho a hlasovať na ňom.

 2. Valné zhromaždenie sa uskutočňuje ako riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie.

 3. Valné zhromaždenie najmä:

  1. schvaľuje - zmenu stanov Zväzu
   • základné smery činnosti Zväzu, resp. Programové vyhlásenie Zväzu
   • návrh rozpočtu a správu o výsledkoch hospodárenia
   • riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku
   • výšku členského príspevku a termín jeho úhrady
   • návrh na založenie alebo zrušenie spoločností založených Zväzom za účelom podnikania
  2. volí a odvoláva členov predstavenstva a dozornej rady,
  3. rozhoduje o zrušení Zväzu, menuje a odvoláva likvidátora a rozhoduje o spôsobe  majetkového vysporiadania.
 1. Pri hlasovaní má každý člen 1 hlas.

 2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní členovia majúci najmenej 2/3 všetkých hlasov. Pokiaľ valné zhromaždenie nie je v stanovenom čase uznášaniaschopné koná sa valné zhromaždenie o  60 minút a je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných hlasov, valné zhromaždenie rokuje s nezmeneným programom rokovania.

 3. Uznesenie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných hlasov. Za zrušenie Zväzu musí hlasovať najmenej 4/5 hlasov všetkých členov.

 4. Rokovanie valného zhromaždenia zvoláva predstavenstvo a to najmenej jedenkrát ročne. Predstavenstvo pozýva na valné zhromaždenie riadnych a  pridružených členov, členov predstavenstva, dozornej rady a generálneho sekretára a podľa potreby môže pozvať aj ďalšie osoby. Každý člen musí byť pozvaný písomne, spravidla 14 dní vopred. Vo výnimočnom a naliehavom prípade môže dať podnet na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvu ktorýkoľvek člen Zväzu, výkonný výbor, alebo dozorná rada s požadovaným predmetom rokovania.

 5. Členovia Zväzu sa pred konaním valného zhromaždenia zapisujú do listiny prítomných, v ktorej musí byť uvedené meno, priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej osoby, obchodné meno, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby. Každý člen sa môže dať zastúpiť inou osobu na základe písomnej plnej moci, ktorou sa preukáže pri prezentácii. Správnosť listiny prítomných svojimi podpismi potvrdzujú predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.

 6. Valné zhromaždenie si zvolí svojho predsedu, pracovné predsedníctvo, zapisovateľa, dvoch overovateľov, osoby poverené sčítaním hlasov a pracovné komisie valného zhromaždenia. O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä:

  • názov a sídlo Zväzu

  • miesto a čas konania valného zhromaždenia

  • orgány valného zhromaždenia a ich zloženie

  • opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania a schválené uznesenia

  • listinu prítomných

Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja overovatelia. Zápisnica z valného zhromaždenia musí byť doručená členom Zväzu do 30 dní odo dňa jeho konania.

 

 

§7

Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Zväzu, ktoré riadi činnosť Zväzu a koná v jeho mene.

 2. Predstavenstvo Zväzu má minimálne 7 členov a riadi sa stanovami Zväzu a Štatútom predstavenstva. Členmi predstavenstva sú aj prezident, 1. viceprezident a viceprezidenti. Člen predstavenstva nesmie byť členom dozornej rady, resp. generálnym sekretárom. Člen predstavenstva musí byť v pracovnom pomere s členom Zväzu alebo členom jeho štatutárneho orgánu, výnimkou bodu 8 tohto §.

 3. Výkon funkcie člena predstavenstva je bezodplatný. Členovia predstavenstva nemajú nárok na žiadne funkčné pôžitky.

 4. Konať a podpisovať v mene Zväzu sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva, a to: prezident spolu ďalším členom predstavenstva, resp. v neprítomnosti prezidenta 1.viceprezident spolu s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k názvu Zväzu a  funkcii pripoja podpisujúci svoje podpisy.

 5. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva sú štyri roky. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná. Predstavenstvo volí a odvoláva zo svojich členov prezidenta, 1.viceprezidenta a viceprezidentov.

 6. Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť predstavenstvu. Výkon jeho funkcie sa končí dňom prerokovania odstúpenia predstavenstvom. V prípade, ak predstavenstvo nezasadne do konania najbližšieho valného zhromaždenia, výkon funkcie člena predstavenstva končí dňom konania tohto valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo ani valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia odstúpenia, je odstúpenie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

 7. V prípade, že medzi zasadnutiami valného zhromaždenia dôjde k zníženiu počtu členov predstavenstva, môže tento orgán kooptovať v záujme plnenia úloh do svojho orgánu najviac 1/3 nových členov do doby konania nasledujúceho valného zhromaždenia.

 8. Za člena predstavenstva môže byť zvolená aj osoba, ktorá nie je štatutárnym zástupcom ani zamestnancom žiadneho člena Zväzu a vykonávala funkciu prezidenta, alebo člena predstavenstva Zväzu v predchádzajúcom období.

 9. Predstavenstvo najmä :

a. zvoláva valné zhromaždenia a vykonáva jeho rozhodnutia

b. predkladá valnému zhromaždeniu návrh základných smerov činnosti, resp. programového vyhlásenia Zväzu na nasledujúce obdobie

c. predkladá valnému zhromaždeniu po prerokovaní v dozornej rade návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok a správu o výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok

d. predkladá valnému zhromaždeniu po prerokovaní v dozornej rade návrh riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky

e. predkladá valnému zhromaždeniu návrh výšky členského príspevku na príslušný kalendárny rok a termín jeho úhrady

f. predkladá valnému zhromaždeniu návrh na založenie alebo zrušenie spoločností založených Zväzom za účelom podnikania

g. prerokováva a schvaľuje zásadné stanoviská a návrhy Zväzu; v prípade kolízie záujmov jednotlivých členov, predstavenstvo navrhne spôsob riešenia tejto kolízie. Ak dotknutí členovia nesúhlasia s navrhovaným riešením, Zväz v uvedenej veci stanovisko nevydá. Týmto nie je dotknuté právo člena prezentovať svoje stanovisko k uvedenej problematike, ale len ako stanovisko vo vlastnom mene a nie v mene Zväzu

h. ustanovuje do funkcie generálneho sekretára a určuje základné podmienky jeho pracovnej zmluvy

ch. rozhoduje o prijatí nových členov Zväzu a o zrušení ich členstva

i. rozhoduje o vysporiadaní finančných záväzkov člena, ktoré vyplynuli z neplnenia jeho finančných povinností voči Zväzu (odloženie splátok, rozloženie splátok, odpustenie splátok)

j. schvaľuje vnútroorganizačné normy

k. ustanovuje podľa potreby pracovné skupiny, výbory a komisie,

 1. Predstavenstvo sa schádza k rokovaniam v termínoch stanovených prezidentom, najmenej 6-krát za rok. Rokovanie predstavenstva zvoláva a vedie prezident alebo ním poverený člen predstavenstva. Predstavenstvo na svoje rokovanie pozýva aj generálneho sekretára, členov dozornej rady s hlasom poradným a podľa potreby môže prizvať aj iné osoby. Rokovania predstavenstva môžu byť organizované ako spoločné zasadnutia predstavenstva a dozornej rady.

 2. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie predstavenstva je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, resp. v jeho neprítomnosti hlas predsedajúceho rokovaniu predstavenstva.

 3. Z rokovania predstavenstva vyhotovuje zápis spravidla generálny sekretár a podpisuje ho overovateľ určený na zasadnutí predstavenstva. Súčasťou zápisu je listina prítomných. Zápis sa doručuje všetkým členom predstavenstva a členom dozornej rady.

 

§ 8

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor má maximálne päť členov. Členmi výkonného výboru sú prezident, 1. viceprezident a viceprezidenti.

 2. Na rokovanie výkonného výboru sa vždy pozýva generálny sekretár, ktorý má poradný hlas a môžu byť prizvané aj iné osoby. Rokovanie výkonného výboru zvoláva a vedie prezident alebo ním poverený člen výkonného výboru.

 3. Výkonný výbor vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a predstavenstva.

 4. Výkonný výbor predkladá predstavenstvu prehľad o svojej činnosti medzi zasadnutiami predstavenstva a môže mu predložiť k rozhodnutiu akúkoľvek záležitosť v rámci jeho kompetencie.

 5. Výkonný výbor zasadá vždy, keď o to požiada ktorýkoľvek člen výkonného výboru.

 6. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenia sú prijímané väčšinou hlasov prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, resp. v jeho neprítomnosti hlas predsedajúceho rokovaniu.

 7. Z rokovania výkonného výboru robí zápis spravidla generálny sekretár a overuje ho predsedajúci rokovaniu. Tento zápis sa doručuje všetkým členom výkonného výboru a predstavenstva.

 

§ 9

Prezident

 1. Prezident koordinuje a organizuje činnosť orgánov Zväzu, zvoláva, prípadne vedie rokovanie valného zhromaždenia, predstavenstva, výkonného výboru a riadi činnosť generálneho sekretára Zväzu.

 2. Prezident je pri výkone svojej činnosti povinný riadiť sa uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva a stanovami Zväzu.

 3. V zásadných otázkach zastupuje Zväz pri rokovaniach s členmi parlamentu, vlády Slovenskej republiky, orgánmi štátnej správy a samosprávy a s predstaviteľmi odborových orgánov.

 4. V prípade neprítomnosti prezidenta ho zastupuje 1.viceprezident.

 

§ 10

Generálny sekretár

 1. Generálny sekretár je oprávnený konať v mene Zväzu na základe a v rozsahu písomného poverenia udeleného predstavenstvom Zväzu a v zmysle uznesení predstavenstva.

 2. Generálny sekretár zodpovedá za riadnu činnosť sekretariátu Zväzu po organizačnej, pracovnoprávnej a hospodárskej stránke. Je riadený prezidentom Zväzu a je zodpovedný predstavenstvu Zväzu.

 3. Generálny sekretár je zamestnancom Zväzu a plní funkciu vedúceho zamestnanca voči ostatným zamestnancom Zväzu.

 4. Generálny sekretár je povinný prezidentovi Zväzu písomne oznámiť svoju účasť v orgánoch iných združení a iných právnických osôb.

 

§ 11

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Zväzu, ktorý dohliada na výkon činnosti Zväzu a jeho orgánov.

 2. Dozorná rada má minimálne 3 členov a riadi sa stanovami Zväzu a Štatútom dozornej rady.

 3. Výkon funkcie člena dozornej rady je bezodplatný. Členovia dozornej rady nemajú nárok na žiadne funkčné pôžitky.

 4. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štyri roky. Opätovná voľba je možná. Člen dozornej rady nesmie byť členom predstavenstva, resp. generálnym sekretárom. Členovia dozornej rady volia a odvolávajú zo svojich členov predsedu.

 5. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť dozornej rade. Výkon funkcie odstupujúceho člena dozornej rady končí dňom prerokovania odstúpenia v dozornej rade. V prípade, ak dozorná rada nezasadne do konania najbližšieho valného zhromaždenia, výkon funkcie končí dňom konania tohto valného zhromaždenia. Ak dozorná rada ani valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia odstúpenia, je odstúpenie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

 6. V prípade, že medzi zasadnutiami valného zhromaždenia dôjde k zníženiu počtu členov dozornej rady, môže tento orgán kooptovať v záujme plnenia úloh najviac dvoch nových členov do doby konania nasledujúceho valného zhromaždenia.

 7. Dozorná rada najmä:

  1. predkladá valnému zhromaždeniu svoje vyjadrenie k návrhu rozpočtu na príslušný kalendárny rok a k správe o výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok
  2. predkladá valnému zhromaždeniu svoje vyjadrenie k návrhu riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky
  3. vyjadruje sa k materiálom predloženým dozornej rade z iniciatívy predstavenstva,
  4. je oprávnená nahliadať do všetkých účtovných dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Zväzu a kontroluje, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou
  5. dohliada na finančné hospodárenie Zväzu,
  6. dohliada na plnenie uznesení z valného zhromaždenia Zväzu.
 1. Dozorná rada je oprávnená dať podnet predstavenstvu k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia.

 2. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a oboznamujú ho s výsledkami svojej kontrolnej činnosti a majú právo zúčastňovať sa rokovania predstavenstva s hlasom poradným.

 3. Dozorná rada sa schádza k rokovaniam v termínoch stanovených predsedom dozornej rady, najmenej 6-krát za rok. Rokovanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady. Na rokovanie dozornej rady môžu byť prizvané aj iné osoby. Rokovania dozornej rady môžu byť organizované ako spoločné zasadnutia dozornej rady a predstavenstva.

 4. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie dozornej rady je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, resp. v jeho neprítomnosti hlas predsedajúceho rokovaniu dozornej rady.

 5. Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná zapisovateľom a predsedajúcim rokovaniu dozornej rady. Súčasťou zápisu je listina prítomných. Zápisnica sa doručuje všetkým členom dozornej rady.

 

§ 12

Pracovné komisie a výbory Zväzu

 1. Pracovné komisie a výbory sú poradnými a pracovnými orgánmi Zväzu. Pracovné komisie, výbory alebo iné pracovné orgány ustanovuje predstavenstvo Zväzu.

 2. Každý člen Zväzu má právo mať svojho zástupcu v ktorejkoľvek komisii alebo výbore Zväzu.

 3. Navrhnúť zriadenie komisie, výboru alebo iného pracovného orgánu Zväzu a predmet ich činnosti, môže ktorýkoľvek člen Zväzu predstavenstvu Zväzu.

 4. Rokovanie komisií, výborov alebo iných pracovných orgánov sa riadi rokovacím poriadkom schváleným na ich prvom zasadnutí.

 5. Komisia alebo výbor nemá právo vystupovať navonok v mene Zväzu bez poverenia predstavenstvom Zväzu. Stanoviská komisie alebo výboru nie sú záväzné pre členov Zväzu pred ich schválením predstavenstvom alebo valným zhromaždením.

 6. Členom pracovných komisií, výborov alebo iných pracovných orgánov je možné poskytnúť odmenu, ktorú schvaľuje predstavenstvo Zväzu.

 

§ 13

Zásady hospodárenia

 1. Hospodárenie Zväzu sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu Zväzu.

 2. Zdroje Zväzu sú tvorené zápisnými, členskými príspevkami, účelovými členskými príspevkami, darmi fyzických a právnických osôb, výnosmi z majetku Zväzu, inými príjmami Zväzu a podobne.

 3. Všetky orgány Zväzu sú povinné dbať na to, aby bol majetok, s ktorým Zväz hospodári, čo najhospodárnejšie využívaný a všemožne chránený pred poškodením, zničením a stratou.

 4. Zväz vykonáva správu vlastných účtov v peňažných ústavoch. Za hospodárenie Zväzu zodpovedá predstavenstvo Zväzu.

 

§ 14

Zánik Zväzu

 1. Zväz zaniká:

  1. dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným zväzom,
  2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení,
 1. O zrušení Zväzu rozhoduje valné zhromaždenie 4/5 hlasov všetkých členov.

 2. Likvidátora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. V prípade, ak Zväz zaniká právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, určuje likvidátora ministerstvo.

 3. Pri dobrovoľnom rozpustení zväzu sa uskutoční likvidácia a likvidačný zostatok sa použije predovšetkým na podporu projektov v oblasti hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie. Pravidlá tohto použitia stanovia členovia Zväzu pri vstupe do likvidácie. Členovia Zväzu nemajú právny nárok na podiel na likvidačnom zostatku.

 

§ 15

Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a dodatky týchto stanov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením. Predstavenstvo je povinné oznámiť Ministerstvu vnútra SR zmenu stanov v lehote 15 dní odo dňa jej schválenia a zároveň pripojiť vo dvoch vyhotoveniach text zmeny.

 2. Právne vzťahy týmito stanovami neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 3. Výklad stanov Zväzu je oprávnené robiť predstavenstvo.

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa 27. mája 2022

 

 

 


Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky je registrovaný na Ministerstve vnútra SR

č. spisu: VVS/1-2200/90-105.

Stanovy boli schválené 24. Valným zhromaždením ZHŤPG SR 16. mája 2008 a vzaté na vedomie MV SR 6. 6. 2008, číslo spisu VVS/1-2200/90-105-10.

Dodatok č.1 k Stanovám bol schválený 27. Valným zhromaždením ZHŤPG SR 13. mája 2011 a vzatý na vedomie MV SR 15.6. 2011, číslo spisu VVS/1 – 2200/90-105-11.

Dodatok č.2 k Stanovám bol schválený 37. Valným zhromaždením ZHŤPG SR 16.októbra 2020 a vzatý na vedomie MV SR 16.3.2021, číslo spisu VVS/1 – 2200/9-105-12.

Dodatok č.3 k Stanovám bol schválený 39.riadnym valným zhromaždením ZHŤPG SR 27.mája 2022 a vzatý na vedomie MV SR 15.7.2022, číslo spisu VVS/1 – 2200/90-105-13.