34. Valné zhromaždenie ZHŤPG SR – Hotel Repiská, Demänovská dolina, 25.5.2018

30.05.2018 10:51:22 | 
34. Valné zhromaždenie ZHŤPG SR – Hotel Repiská, Demänovská dolina, 25.5.2018

ZÁPIS z 34. Valného  zhromaždenia  ZHŤPG SR konaného 25. mája 2018 v hoteli Repiská,  Demänovská Dolina 

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Odsúhlasenie programu Valného zhromaždenia
 3. Určenie pracovného predsedníctva, skrutátora, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba pracovných komisií
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Schválenie rokovacieho poriadku
 7. Správa predstavenstva o činnosti od 33. Valného zhromaždenia
 8. Správa predstavenstva o hospodárení ZHŤPG SR za rok 2017
 9. Návrh rozpočtu zväzu na rok 2018
 10. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2019
 11. Správa dozornej rady ZHŤPG SR k účtovnej závierke, hospodáreniu a návrhu rozpočtu
 12. Návrh Základných smerov činnosti zväzu
 13. Diskusia
 14. Návrh uznesenia VZ
 15. Záver

 

PRIEBEH ROKOVANIA:

K bodom 1.- 3.

 

Rokovanie riadneho 34. VZ ZHŤPG SR, v súlade s paragrafom 7 Stanov, zvolalo 22.2.2018 predstavenstvo zväzu na 12. mája 2017 so začiatkom o 9,30 h. Otvoril ho prezident zväzu Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA.

Privítal delegátov zhromaždenia a hostí, menovite Mgr. Andreja Lásza, generálneho sekretára APZ SR, Mgr. Silviu Šeptákovú, hovorkyňu APZ, Ing. Miroslava Jarábka, riaditeľa odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR, Ing. Ivana Dubovana, viceprezidenta Slovenskej elektromechanickej asociácie a Mgr. Jaroslava Pástora, námestníka Národného inšpektorátu práce SR.

Tlmočil ospravedlnenie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mgr. Branislava Ondruša, ktorý sa chcel zúčastniť neformálneho stretnutia a diskusie v predvečer konania valného zhromaždenia ako aj valného zhromaždenia a z dôvodu neodkladných služobných povinností musel odrieknuť účasť na našej akcii. Ospravedlnil aj neúčasť prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu SR a predsedajúceho APZ SR Ing. Alexeja Beljajeva.

Prezident zväzu oboznámil delegátov VZ s programom zaslaným v pozvánke na VZ a vyzval na pripomienky k zaslanému programu rokovania. K programu neboli žiadne doplňujúce návrhy a program sa odsúhlasil.

V 3. bode programu rokovania navrhol zloženie pracovného predsedníctva (Ing. Peter Čičmanec, PhD., Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, Ing. Jaroslav Švejkovský a Ing. Milan Veselý, PhD., MBA), predsedajúceho VZ (Ing. Peter Čičmanec, PhD.), skrutátora a zapisovateľa (Ing. Jozef Hübel) a overovateľa zápisnice ( Ing. Branislav Žec, CSC.). K návrhu neboli pripomienky a návrh sa odsúhlasil všetkými prítomnými delegátmi.

Potom odovzdal slovo predsedajúcemu 34. VZ ZHŤPG SR, prvému viceprezidentovi zväzu Ing. Čičmancovi, PhD., ktorý riadil ďalší priebeh zhromaždenia.

 

K BODU 4.     Voľba pracovných komisií

Predsedajúci valného zhromaždenia poďakoval delegátom za prejavenú dôveru viesť rokovanie a navrhol zloženie pracovných komisií valného zhromaždenia.

Do mandátovej komisie navrhol doc. Ing. Ivetu Vaskovú, PhD. (predsedníčka) a Ing. Jozefa Hübela, do návrhovej komisie prof. Ing. Michala Cehlára , PhD., (predseda), Ing. Jána Hrabovského a Ing. Jozefa Hübela. K návrhu neboli pripomienky a plénum schválilo pracovné komisie jednohlasne.

Predsedajúci stručne informoval delegátov o článkoch Stanov zväzu týkajúcich sa konania VZ, právami delegátov a podmienok uznášaniaschopnosti zhromaždenia.

Požiadal predsedu mandátovej komisie, aby informoval o uznášaniaschopnosti.

 

 K BODU 5.  Správa mandátovej komisie

 

Predsedníčka mandátovej komisie doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., predniesla valnému zhromaždeniu Správu mandátovej komisie:

 

„Predstavenstvo ZHŤPG SR v súlade s § 7, čl. 4 Stanov zvolalo rokovanie 34. VZ ZHŤPG SR na 25. mája 2018 so začiatkom o 9,30 hod.

 

Pozvánky s návrhom programu boli zaslané 26 predstaviteľom členských organizácií a čestnému členovi Zväzu elektronicky 17. apríla 2018.

 

Každý delegát členskej organizácie ZHŤPG SR, zapísaný do prezenčnej listiny, má jeden hlas, ktorý uplatňuje svojou prítomnosťou v rokovacej miestnosti pri hlasovaní. Z aktuálnych 26 členských organizácií za rok 2018 uhradili faktúry za členské príspevky 23 členovia a teda majú hlasovacie právo.

Za neprítomných

              Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s.,

              ORGREZ, a.s. Bratislava

              Tomáš Juhász – Štrkopiesky, Turňa nad Bodvou

              EUROFINS BEL/ NOVAMANN, s.r.o., Turčianske Teplice

Gemerská nerudná spoločnosť, a.s., Hnúšťa

Kerametal, s.r.o., Bratislava

Nafta, a.s., Bratislava

             Technická univerzita v Košiciach

             ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom

budú hlasovať splnomocnení zástupcovia, ktorí predložili plnomocenstvo na zastupovanie a hlasovanie na 34. Valnom zhromaždení.

 

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných 2/3 členov ZHŤPG SR, t. j. 17,33- zaokrúhlene 18 členov.

                        Počet pozvaných členov:                                                             26

                       Počet členských organizácií:                                                     26

                       Počet prítomných členov:                                                           20

                       Počet oprávnených členov voliť:                                              20

                       Počet členov potrebných na uznášania schopnosť:         18

Percentuálne zastúpenie prítomných členov:            76,9 %

Prehlasujeme, že 34. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

 

Členovia komisie:

 1. doc. Ing. , Iveta Vasková PhD., v.r.
 2. Ing. Jozef Hübel, v.r.

V Demänovskej Doline 25.05.2018“

 

K BODU 6.     Schválenie rokovacieho poriadku

 

Po  prehlásení mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti, predsedajúci informoval o hlavných bodoch rokovacieho poriadku, ktorý dostali delegáti VZ v písomných materiáloch pri prezentácii. Vyzval prítomných na doplňujúce návrhy k predloženému rokovaciemu poriadku.

Pripomienky neboli a delegáti schválili verejným hlasovaním jednohlasne rokovací poriadok riadneho 34. Valného zhromaždenia zväzu.

 

 

K BODU 7.     Správa predstavenstva o činnosti od 33. Valného zhromaždenia

 

Správu Predstavenstva o činnosti zväzu od riadneho 33. Valného zhromaždenia dostali delegáti v písomnej forme v materiáloch na rokovanie.

Prezident zväzu v prezentácii informoval o hlavných činnostiach zväzu za hodnotiace obdobie.

 

K BODU 8.         Správa Predstavenstva o hospodárení ZHŤPG SR za rok 2015

 

Správu predniesol generálny sekretár zväzu Ing. Jozef Hübel, ktorá bola, vrátane štatistického hlásenia „Účtovná závierka neziskovej organizácie v sústave podvojného účtovníctva“,  súčasťou písomných materiálov poskytnutých účastní-kom valného zhromaždenia.

Okomentoval jednotlivé položky rozpočtu a vysvetlil odchýlky od plánovaných nákladov a príjmov. Oproti schválenému rozpočtu sa znížila plánovaná strata o 2 027 €.

 

K BODU 9.     Návrh rozpočtu na rok 2018

K bodu 10.   Výška členského príspevku na rok 2018

 

Návrh rozpočtu a výšky členského na rok 2017 predniesol generálny sekretár zväzu Ing. Jozef Hübel. Na začiatku informoval delegátov, že návrh rozpočtu bol schválený na rokovaní predstavenstva a dozornej rady 22. februára 2018, ktorý vychádzal v príjmovej časti z aktuálneho počtu členov zväzu.

Upozornil na to, že ešte k 30. aprílu 2017 vystúpil zo zväzu U. S. Steel Košice, čím sa znížil predpokladaný príjem z členského za rok 2017 o 69 671 €. Túto skutočnosť vtedy z časových dôvodov (materiál bol už kníhviazačstve) nebolo možné aktualizovať.

Vo svojom referáte  uviedol , že príjmová časť pre rok 2018 sa očakáva v čiastke 59 000 €  (členské 57 500 € plus 1500 € úroky z bankových úložiek).

Vo výdavkovej časti, na pokrytie plánovanej činnosti, sa počíta  s čiastkou 117 600 €.

Predpokladá sa teda záporný hospodársky výsledok 58 600 €.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami sa pokryje z finančných prostriedkov zväzu uložených na účtoch v bankách a vedenie ZHŽPG SR spoločne so Sekretariátom ZHŤPG SR bude hľadať aj iné cesty vykrytia tohto schodku..

Generálny sekretár navrhol členské na rok 2018 v čiastke 7 € za zamestnanca členskej organizácie s úhradou členského do 31. marca 2018.

Predsedajúci informoval, že diskusia k výsledkom hospodárenia za rok 2017 ako aj k návrhu rozpočtu bude po správe dozornej rady.

 

 

K BODU 11.         Správa Dozornej ZHŤPG SR

Dozorná rada je podľa Stanov ZHŤPG SR kontrolným orgánom Zväzu a  dohliada na výkon činnosti Zväzu a jeho orgánov, na plnenie uznesení Valného zhromaždenia, vyjadruje sa k  hospodáreniu za kalendárny rok, k účtovnej uzávierke a dohliada na finančné hospodárenie zväzu. Je oprávnená nahliadať do všetkých účtovných dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti zväzu a kontroluje, či sú účtovné záznamy riadne vedené v súlade so skutočnosťou a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu.

Dozorná rada pracovala od svojho zvolenia na 31. Valnom zhromaždení v roku 2015 do súčasnosti v zložení: Ing. Peter Bílek, PhD., prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., Ing. Vojtech Zahustel – predseda rady.

 1. marca 2018 vykonala Dozorná rada na sekretariáte zväzu komplexnú kontrolu účtovníctva, inventarizácie majetku, uznesení valného zhromaždenia a uznesení predstavenstva ZHŤPG SR od konania posledného valného zhromaždenia. Závery z tohto rokovania sa uvádzajú v ďalšom.

Rokovanie zvolal a viedol predseda Dozornej rady ZHŤPG SR Ing. Vojtech Zahustel. Na rokovanie bol prizvaný aj generálny sekretár zväzu.  Predseda DR, v zmysle Štatútu dozornej rady z 15. októbra 2008, predniesol návrh programu rokovania, ktorý bol zaslaný elektronicky v pozvánke na rokovanie 27.2.2018. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a odsúhlasil sa.

 

Kontrola uznesení 33. VZ ZHŤPG SR a Predstavenstva ZHŤPG SR

Na valnom zhromaždení bolo uložené predstavenstvu zväzu „Napĺňať ciele definované v Základných smeroch činnosti ZHŤPG SR na obdobie rokov 2017 – 2018“ a členským organizáciám „Aktívne spolupracovať pri zabezpečovaní plnenia Základných smerov činnosti ZHŤPG SR na obdobie rokov 2017 – 2018“.

Dozorná rada sa zúčastňovala na zasadaniach predstavenstva ZHŤPG SR na ktorých sa pravidelne kontrolovali uložené úlohy. Konštatuje, že všetky uložené úlohy boli v termíne splnené.

 

Kontrola členských príspevkov

Kontrolou stavu výberu členských príspevkov za rok 2017 sa zistilo, že do 31.12.2017 sa uhradilo 59 647 €, čo zodpovedá aj skutočne deklarovaným 8 216 zamestnancom členských organizácií. Dozorná rada potvrdzuje, že členské príspevky v predpísanej výške uhradilo všetkých 28 členských organizácií.

Kontrola účtovníctva ZHŤPG SR za rok 2017

Vykonala sa kontrola účtovníctva ZHŤPG SR. Účtovníctvo je spracovávané dodávateľsky. Používa sa počítačový program SW BWSOFT, priebežne aktualizovaný podľa zmien príslušnej legislatívy.

Dozorná rada prekontrolovala výstupy z počítača k termínu 31.12.2017:

Evidencia odberateľských faktúr, Evidencia dodávateľských faktúr, Výsledovka, Súvaha, evidencia bankových účtov, Hlavná kniha, Obratová predvaha za účtovné skupiny a triedy, Účtovný denník.

Dozorná potvrdzuje správnosť a opodstatnenosť účtovných dokladov a konštatuje, že účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou.

 

Inventúra majetku ZHŤPG SR k 31.12.2017

Dozorná rada verifikovala inventárny súpis majetku. Počítačovú zostavu Inventarizácia dlhodobého majetku k 31. decembru 2017  porovnala so skutočnosťou. Potvrdila, že súpis majetku korešponduje s reálnym stavom.

Porovnaním počítačových zostáv k 31.12.2017 a k 31.12.2016 sa konštatuje, že v roku 2017 nebola vyradená z hmotného majetku žiadna položka.

Dozorná rada odporučila zachovať havarijné poistenie služobného vozidla KIA Sportage ako aj poistenie DEFEND GAP (platnosť končí v k 09/2018) vzhľadom na nízky vek vozidla (necelé 4 roky).

Dozorná rada tiež odporučila zhodnotiť ekonomickosť prevádzky uvedeného služobného vozidla a hľadať prípadný ekonomickejší variant (pomerne vysoká spotreba).

 

Kontrola riadnej účtovnej závierky za rok 2017

Dozorná rada prekontrolovala štatistické hlásenia riadnej Účtovnej závierky neziskovej organizácie (UZNUJ_1) zostavenej k 31.12.2017, Súvahu k 31. decembru 2017 (Úč NUJ 1- 01 a Výkaz ziskov a strát k 31.12. 2017 (Úč NUJ 2 – 01).

Konštatuje, že číselné hodnoty uvedené v účtovnej závierke sú identické s údajmi uvedenými na ostatných účtovných dokladoch. Dozornej rade bol predložený doklad Detail potvrdenia pre daňový subjekt Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, evidenčné číslo podania 602806965/2018 z 26.2.2018, ktorým Daňový úrad potvrdil prijatie účtovnej závierky.

Porovnaním konečných zostatkov súvahových účtov k 31.12.2016 so začiatočnými zostatkami súvahových účtov k 01.01.2017 sa preukázalo dodržanie bilančnej kontinuity.

 

Správa predstavenstva o hospodárení ZHŤPG za rok 2017

V súlade s § 11, bod 7 a) Stanov dozorná rada analyzovala Správu predstavenstva o hospodárení zväzu za rok 2017, pripravenú  pre rokovanie 34. Valného zhromaždenia ZHŤPG SR. Dozorná rada nemá k správe výhrady a potvrdzuje správnosť údajov uvedených v správe.

Protokol o odovzdaní a prevzatí funkcie GS ZHŤPG SR k 31.1.2018

Dozorná rada vzala na vedomie odovzdanie funkcie generálneho sekretára ZHŽPG SR Ing. Ervína Kubrana a jej prevzatie Ing. Jozefom Hübelom k 31.1.2018 a nemala k tomu pripomienky.

 

Správa DR ZHŤPG SR bola schválená na jej rokovaní Bratislave 7. marca 2018

 

 

K BODU 12.   Návrh základných smerov činnosti ZHŤPG SR na obdobie rokov 2018 – 2019

 

V písomných podkladoch dostali delegáti valného zhromaždenia návrh „Základných smerov činnosti Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR na obdobie rokov 2018 – 2019.“

Činnosť zväzu sa bude zameriavať na vytváranie optimálnych podmienok pre dynamický rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít v oblasti

 • legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie,
 • lobizmu
 • sociálneho partnerstva v rámci Priemyselnej Bipartity s ťažiskom na kolektívne vyjednávanie,
 • spoločenskej a popularizačnej činnosti
 • vzdelávacích, servisných služieb a sponzorstva.

Predsedajúci VZ vyzval delegátov, aby sa k návrhu vyjadrili v diskusii.

 

K BODU 13. Diskusia

 

Mgr. Jaroslav Pástor, námestník Národného inšpektorátu práce:

Poďakoval za pozvanie na valné zhromaždenie a ako funkcionár Národného inšpektorátu práce očakáva úspešné pracovné kontakty  so zväzom aj v budúcnosti.

Mgr. Andrej Lász, generálny sekretár APZ SR:

Poďakoval tam isto za možnosť zúčastniť sa a vystúpiť na VT ZHŤPG SR, poďakoval sa za spätnú väzbu od viacerých členských spoločností nášho zväzu smerom k APZ SR, za podnety, pripomienky aj názory, predovšetkým y oblasti energetiky a životného prostredia. Vyjadril tiež vieru, že APZ SR sa v dohľadnom čase stane riadnym členom Tripartity, keďže už dávnejšie spĺňa všetky podmienky prijatia za riadneho člena. Ocenil, že členovia ZHŤPG SR dostávajú od začiatku tohto roka pravidelne legislatívny servis od APZ SR a majú informácie p najnovšom dianí v priemysle. Vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi APZ SR a jednotlivými členmi bude aj naďalej úspešná a efektívna tak, aby bola pre všetkých aj užitočná. Napríklad aj možnosťou lepšieho prístupu k európskym projektom.

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA (prezident ZHŤPG SR)

Uviedol, že rozpočet zväzu je síce schodkový, ale podľa neho sa táto medzera dá vykryť inými aktivitami, napríklad uchádzaním sa o projekty cez jednotlivých členov zväzu, keďže ZHŤPG SR ako občianske združenie nesmie byť zo zákona poberateľom pomoci z fondov EÚ. Povedal, že urobíme všetko preto, aby sme zastavili trend negatívneho rozpočtu a jeho prehlbovania, aby to viedlo k vyrovnanému rozpočtu.

 

 

K BODU 14.   Návrh uznesenia

 

Predseda návrhovej komisie prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.,  predniesol delegátom návrh uznesenia 34. Valného zhromaždenia ZHŤPG SR. K návrhu neboli pripomienky. Predsedajúci dal o uznesení hlasovať.

VZ jednomyseľne schválilo text :

„U Z N E S E N I E

z 34. Valného zhromaždenia Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky

Hotel Repiská, Demänovská Dolina, 25. mája 2018

34. Valné zhromaždenie Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky prijalo nasledovné uznesenie:

 

1.ZVOLILO:

 

 1. a) Pracovné predsedníctvo Valného zhromaždenia v zložení:

       Ing. Peter Čičmanec, PhD. – predsedajúci VZ

       Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA

               Ing. Jaroslav Švejkovský

Ing. Milan Veselý, PhD., MBA

 1. b) Mandátovú komisiu v zložení:

Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. – predseda

Ing. Jozef Hübel

 1. c) Návrhovú komisiu v zložení:

       prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. – predseda

     Ing. Ján Hrabovský, PhD.

Ing. Jozef Hübel

 1. d) Skrutátora a zapisovateľa Jozef Hübel
 2. e) Overovateľa zápisu: Branislav Žec, CSc.

 

2. PREROKOVALO  A  BERIE  NA  VEDOMIE

Správu Predstavenstva o činnosti orgánov zväzu od 33. Valného zhromaždenia ,

Správu Predstavenstva o hospodárení ZHŤPG SR za rok 2017,

Správu Dozornej rady ZHŤPG.

 

3. SCHVAĽUJE

Základné smery činnosti ZHŤPG SR na obdobie rokov 2018 – 2019,

Výsledky hospodárenia za rok 2017,

Účtovnú uzávierku za rok 2017,

Návrh rozpočtu na rok 2018 a výšku členského na rok 2019 vo výške 7 euro na zamestnanca.

4.UKLADÁ:

Predstavenstvu ZHŤPG SR:

Napĺňať ciele definované v Základných smeroch činnosti ZHŤPG SR na obdobie rokov 2018 – 2019.

Členským organizáciám

Aktívne spolupracovať pri zabezpečovaní plnenia Základných smerov činnosti ZHŤPG SR na obdobie rokov 2018 – 2019.

V Demänovskej Doline, dňa 25.05.2018

 Členovia návrhovej komisie

 1. Ing. Michal Cehlár, PhD. – predseda
 2. Ing. Ján Hrabovský, PhD.
 3. Ing. Jozef Hübel

K BODU 15. Záver

Predsedajúci požiadal prezidenta zväzu o záverečné slovo. Prezident poďakoval delegátom za účasť a aktivity na rokovaní.

Na záver zaželal všetkým zdravie a úspechy v pracovnom aj súkromnom živote.

V Bratislave, 28. 5. 2018

 

 Zapísal:         Ing. Jozef Hübel

Overil:          Ing. Branislav Žec, CSc.

Súhlasí:        Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec, PhD.


Novinky

01.12.2020 10:48:17

37. valné zhromaždenie

Dňa 16. októbra 2020 sa konalo v Žiari nad Hronom 37. valné zhromaždenie zväzu s nasledovným programom:  1.     ...

20.02.2020 12:40:15

28. Reprezentačný banícky ples

V zastúpení organizačného výboru „28. reprezentačného baníckeho plesu – 20. celoslovenského“, ktorý sa uskutočnil 14.2.2020 v Hoteli Grand-Matej v Banskej ...

16.12.2019 22:02:29

Cieľom klimatickej politiky nemá byť Európa bez priemyslu a závislá na dovoze

Pre svoju dekarbonizáciu potrebujú slovenský a európsky priemysel finančnú podporu a rovnaké podmienky na trhu ako mimoeurópsky konkurenti, píše Milan ...